Thông báo

Tài khoản được sử dụng tối đa 2 thiết bị

Mỗi tài khoản trọn gói (kích hoạt trước & sau ngày 1/9/2015) cho phép sử dụng bởi 2 thiết bị đăng nhập đầu tiên.
VD:
Người dùng có 1 tài khoản mới m100-123456@internet và 3 thiết bị - bao gồm:
- Máy tính (MAC address A)
- Điện thoại (MAC address B)
- Máy tính bảng (MAC address C)
Nếu tài khoản m100123456@internet đã được đăng nhập bởi Máy tính (MAC address A) & Điện thoại (MAC address B) thì Máy tính bảng (MAC address C) sẽ không thể 
đăng nhập tài khoản.
Không thể sử dụng Máy tính bảng (MAC address C) để thay thế Máy tính (MAC address A) hoặc Điện thoại (MAC address B) để đăng nhập tài khoản.
Lưu ý:
Tại thời điểm thiết bị thứ nhất đang sử dụng tài khoản, thiết bị thứ 2 không thể đăng nhập tài khoản.

READY TO GET STARTED?

Contact us to begin your project...